Bijeenkomst 26 november – Innovatie bij biogas in Waalwijk

8 oktober 2019 | Kennisbank

De projectgroep biomassa & wkk organiseerde op 26 november 2019 een seminar over vergisting. Naast lezingen is ook de Wabico vergister op het Ecopark Waalwijk bezocht.

We kunnen steeds meer met organische reststromen. Dat bleek uit de presentatie van Herman Klein Teeselink van HoSt over innovatie bij vergisting. Waar vroeger organische reststromen met een vergister en wkk omgezet werden in elektriciteit, ligt nu de focus op groen gas productie. Daarnaast wordt CO2 afgevangen en vloeibaar gemaakt, zodat het verkocht kan worden als product. Uit de waterzuivering kunnen stikstof en fosfaat gehaald worden die vervolgens als kunstmest product gebruikt kunnen worden.

Met mest vergisting op boerderijschaal zijn ook diverse voordelen te behalen. Naast de productie van biogas of groen gas worden methaanuitstoot en ammoniakdampen van mest geminimaliseerd, aldus René Cornelissen van CCS Energie-advies in zijn presentatie aangaande reductie van stikstof op boerderijschaal en biogashub Noord-Deurningen. Hiermee daalt de impact op het klimaat en daalt de stikstofdepositie. Ook hier kunnen bovendien voedingsstoffen als fosfaat en stikstof worden teruggewonnen. Helaas wordt dit effect vooralsnog niet meegewogen in de SDE+ subsidie, en blijft de business case van mestvergisting moeizaam. Het aanleggen van een biogasnet met buffers valt bovendien ook buiten de subsidie, waarmee clusterprojecten lastiger worden. Wel zijn hier soms subsidies van lokale overheden voor te vinden.

Presentaties

Nieuwsbrief