Duurzaamheidsladder warmte

Op een congres van Warmtenetwerk bij Eneco World op 27 mei presenteerde Ecofys de resultaten van een onderzoek naar de duurzaamheid van verschillende warmtebronnen. De vergelijkingsmethode van Ecofys, de warmteladder,  beoordeelt warmtebronnen kwantitatief op lokale en ketenemissie van CO2, NOx, SOx en fijnstof, op gebruik van fossiele brandstoffen en kwalitatief op betrouwbaarheid en prijsstabiliteit van de warmte.

De laagste emissie van CO2 is bij industriewarmte en biowkk

De laagste emissie van CO2 is bij industriewarmte en biowkk.

Tender fonds SBIR: vergroening Nederlands gas

Tot 10 juni kunnen voorstellen ingediend worden bij RVO NL Het thema “Vergroenen van het Nederlandse gas: oplossingen gezocht voor een variabele duurzame gassamenstelling”. Het Ministerie van EZ heeft eenbudget van 500.000 Euro voor haalbaarheidsonderzoeken beschikbaar in de regeling SBIR voor dit thema.

 

Biocentrale vervangt WKC Strijp

Na de eerdere bouw van een biomassacentrale in Meerhoven bouwt gemeente Eindhoven nu ook een biomassacentrale op Strijp-T naast de gasgestookte warmtekrachtcentrale van Essent. De nieuwe centrale neemt de warmtelevering over van de WKC van Essent.

 

Europese norm biomethaan

De Europese normcommissie CEN/PC 408 ‘Biomethane for use in transport and injection in natural gas pipelines’ heeft een norm opgesteld voor de bepaling van de kwaliteit, kwaliteitsborging en traceerbaarheid van biogas opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Belanghebbenden kunnen tot 1 augustus as. commentaar indienen op het normontwerp.

 

Monovergisters mogen zonder omgevingsvergunning

Het ontwerp van de Nederlands Technische Afspraak (NTA) ”Veiligheidsaspecten van installaties van monovergisting, mestverwerking, en vergistingsgasopwekking op boerderijschaal’ is nu voor commentaar gepubliceerd. Men wil installaties die uitsluitend dierlijke mest vergisten, vrijstellen van de Omgevingsvergunning Milieu”

Tot 28 mei kan commentaar worden ingediend bij NEN.

 

Biogas bij Van Remoortel

Op 25 april jl. werd bij Van Remoortel in het Vlaamse Verrebroek een nieuwe biogasinstallatie ingehuldigd. Op jaarbasis zal de installatie ongeveer 10 miljoen kWh aan elektriciteit opwekken plus warm water en stoom.
Het project vermindert ook de afvoer van reststromen met 23 vrachtauto’s per week.