Op deze pagina vindt u het voorlopig programma van de workshop ‘BioWKK in veehouderij en akkerbouw’, die op 12 oktober 2005 bij het Varkensproefbedrijf Zuid- en West-Nederland te Sterksel wordt gehouden.

 

Programma

9.45 – 10.15 Ontvangst
10.15 – 10.20 Opening door dagvoorzitter
10.20 – 10.40 Covergisting van mest komt op gang, maar wat doen we met restwarmte?
InrnFriesland realiseert HoSt met Oosterhof Holman een tientalrncovergisters. In een enkel project wordt ook warmte benut, maar is errnmeer mogelijk?
Herman Klein Teeselink, HoSt te Hengelo
10.40 – 11.10 Win/win voor akkerbouwer en veehouder met DEMO
Uitrnhet onderzoeksproject DEMO is gebleken dat, de combinatie vanrncovergisting, een brandstofcel-wkk en de productie van organischernmestkorrels als kunstmestvervanger aantrekkelijk is bij samenwerkingrnvan akkerbouw en veehouderij. In Sterksel wil men een eersterninstallatie realiseren.
Maikel Timmerman, Praktijkonderzoek Animal Science Group WUR te Lelystad
11.10 – 11.40 Pauze
11.40 – 12.10 Het veenweide biomassaproject
Dernverlaging van het waterpeil in de veenweidegebieden in het Groene Hartrnen in Noord-Holland, heeft grote milieu- en inrichtingsproblemenrnveroorzaakt. DHV heeft een alternatief ontwikkeld waarbij dernveenweidegebieden als grootschalige bron voor biomassa worden ingezet.
Nic Grandiek, DHV te Zaandam
12.10 – 12.30 Nederland kan leren van succes van Denemarken bij mestvergisting en WKK
Aanrnde TUE is onderzoek gedaan naar het succes van de introductie vanrnnieuwe technologie in Denemarken. Daarbij is specifiek gekeken naarrnmestvergisting, wkk en windenergie.
Rob Raven, TU Eindhoven
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.00 Het gebruik van stikstof en fosfaten uit vergiste mest
Voorrnhet succes van groene energie uit mest is de benutbaarheid van dernrestproducten, het digestaat, essentieel. Vanuit de ervaringen bijrninstallaties in de voedingsindustrie heeft Colsen onderzoek gedaan naarrntechnieken om stikstof en fosfaten uit vergiste mest te halen voor dernbereiding van meststoffen met de kwaliteit van kunstmest.
Joop Colsen, Colsen Milieutechniek te Hulst
14.00 – 14.30 Financiering van kleinschalige bio-WKK projecten
Frans Feil, Biomass Technology Group (BTG) te Enschede
14.30 – 15.00 Discussie
15.00 – 16.00 Bezichtiging varkensproefbedrijf met WKK op biogas en stalkoeling